fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6

Fase 3: Contracteringssfase

Omschrijving

In de contracteringsfase vindt de financiering plaats en worden alle projectcontracten voor de levering en bouw van windturbines getekend (final investment decision (‘FID’)). Hiervoor is vereist dat gedurende deze fase een (onherroepelijke) SDE-subsidie wordt verkregen. Gedurende deze fase kunnen er nog bezwaaren beroepsprocedures lopen tegen de vergunningen, hetgeen betekent dat de vergunningen nog niet definitief vaststaan. De contracteringsfase zal, in de regel, pas kunnen worden afgerond als de vergunningen onherroepelijk zijn.

In deze fase zal veelal ook, indien van toepassing, de windcoöperatie of windvereniging worden geëffectueerd en zullen de leden geld inleggen om het benodigde eigen vermogen op te halen. De uitgifte van aandelen en obligaties zal in de regel pas geschieden net na de oplevering van het windpark (zie exploitatiefase).

Verantwoordelijke stakeholder is de ontwikkelaar.

 

Start en einde contracteringsfase

Start faseEinde fase
Vastgesteld bestemmingsplan / inpassingsplan Alle bouw- en leveringscontracten getekend
Verlening omgevingsvergunning Financial close / FID:
  • Financiering vreemd vermogen van het windpark (banklening)
  • Financiering eigen vermogen van het windpark
Verlening overige vergunningen  

 

Uitdagingen en participatie-instrumenten

De navolgende tabel koppelt de verschillende uitdagingen in deze projectfase aan een plan van aanpak en participatie-instrumenten.

 

 UitdagingenPlan van aanpakParticipatie-instrumenten
1 Behouden van maatschappelijk en politiek draagvlak Houd de dialoog open en kom tegemoet aan redelijke zorgen. Bouw draagvlak verder uit door het betrekken van lokale bedrijven.
2 Juridische procedures tegen de vergunningen. Attent blijven op nieuwe inzichten en daarop ageren. Als er onverhoopt een fout in de procedure is geslopen of nieuwe inzichten zijn ontstaan, is tijdig overleg met de stakeholders om de vergunning aan te passen / te repareren raadzaam. In gesprek gaan met de omgeving om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om aanvullende afspraken te maken en daarmee de procedures te beëindigen.
3 Voorkomen van onnodige bezwaaren beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan/inpassingsplan en omgevingsvergunning. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn een essentieel onderdeel van de Nederlandse rechtsorde en dienen als laatste controlemiddel / noodrem om verkeerd gevoerde vergunningsprocedures te corrigeren. Geef duidelijk aan wat ontvankelijke gronden voor bezwaar en beroep zijn om onnodige procedures te voorkomen.
4 Mitigeren van de risico’s van financiële participatie voor de verstrekkers van vreemd vermogen. In deze Handleiding nemen wij aan dat financiële participatie door middel van aandelen of obligaties pas in de exploitatiefase wordt geëffectueerd.  
5 Aantrekken voldoende financiering uit de omgeving In deze fase wordt door een coöperatie of windvereniging geld opgehaald bij haar leden.
# ..... ......