Beschrijving In een projectMER worden de effecten van verschillende inrichtingsvarianten van een windpark tegen elkaar afgewogen. Het opstellen van een projectMER kan zijn vereist alvorens een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. In een projectMER voor windparken wordt bijvoorbeeld gekeken naar de effecten op vogels, vleermuizen, geluid, risicozonering, slagschaduw, gezondheid, radar en vliegveiligheid.
In een projectMER moeten onder meer de voorgenomen activiteit en alternatieven, de relevante plannen en besluiten, de huidige situatie en de te verwachten ontwikkelingen, mitigerende (en compenserende) maatregelen en informatie aangaande de leemten in kennis worden opgenomen. Windparken zijn niet altijd projectMERplichtig. De wet regelt voor windparken met een totaal vermogen van ten minste 15 MW of een windpark met ten minste tien turbines slechts een m.e.r.- beoordelingsplicht. Dit houdt in dat op basis van de locatie- en project-specifieke kenmerken moet worden bepaald of een projectMER is vereist. Verder kan de m.e.r.-regelgeving in beeld komen als een ondergrondse hoogspanningsleiding wordt aangelegd.
Als het de verwachting is dat een projectMER opgesteld moet worden, dan kan het tijdwinst opleveren om de stap van de m.e.r.-beoordeling over te slaan en een ‘vrijwillig’ projectMER op te stellen. Het opstellen van het projectMER komt voor rekening van de initiatiefnemer (meestal: de ontwikkelaar).
Een projectMER kan als een participatie-instrument fungeren, omdat:
  • In het voortraject (via een klankbordgroep, ontwerpateliers of anderszins) de scope van de MER met de omgeving wordt bepaald middels een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin wordt aangegeven welk milieuaspecten (op welke wijze) worden onderzocht en op basis van welke criteria en uitgangspunten keuzes worden gemaakt;
  • Participatie kan plaatsvinden door het (vooraf) goed communiceren over de MERprocedure. Daarbij dient de inbreng van de omgeving goed verwerkt te worden in het proces en de opzet van het MERrapport;
  • Na het opstellen van een MER een bijeenkomst kan worden georganiseerd om verantwoording af te leggen over en verslag te doen van het proces en de uitkomsten van het MER. Tijdens het proces kan participatie gewaarborgd worden door een goede communicatie met de omgeving over de voortgang van het proces.
Aandachtspunten
  • Zorg voor een goede begeleiding door een vertegenwoordiging van de omgeving.
  • Definieer het proces op voorhand helder, transparant en objectief. Besteed vooral veel aandacht aan de NRD: die bepaalt feitelijk het verloop van het onderzoek en het eindresultaat.
  • Houd het objectief en neutraal: laat geen beïnvloeding van de onderzoeksresultaten toe door bepaalde stakeholders.
  • Zorg voor een goede communicatie en informatievoorziening over het proces, zie instrument “Communicatie en informatievoorziening”.
Wetgeving Wettelijk kader: hoofdstuk 7 Wet milieubeheer (7.16 Wm e.v.) en het Besluit milieueffectrapportage (kolom vier, 22.2 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r.).
Voorbeeld Er zijn veel voorbeelden van windprojecten waarvoor een ProjectMER is uitgevoerd. Zie bijvoorbeeld de website van de commissie MER: http://www.commissiemer.nl/