fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Door middel van obligaties (dat wil zeggen obligatieleningen) kunnen omwonenden financieel participeren in het project. Daarmee dragen zij niet alleen de lasten, maar ook bepaalde lusten. Een obligatielening geeft de omwonenden geen zeggenschapsrechten.
Voorbereiding van de uitgifte van een obligatielening vindt plaats tijdens de vergunningsverlening en/of contractering. Uitwerking en daadwerkelijke uitgifte vindt (meestal) plaats in de exploitatiefase. Indien externe (bank)financiering is vereist, nemen wij in deze Handleiding aan dat obligatieleningen in de exploitatiefase worden uitgegeven.
Aandachtspunten
  • Financiële toezichtsregels moeten in acht worden genomen. De uitgifte van de obligatielening moet passen binnen de vrijstellingsregels van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) om te voorkomen dat een prospectus moet worden opgesteld en dat bepaalde regels verbonden aan het verstrekken van leningen door consumenten niet worden overtreden. Onder omstandigheden (grote emissie, veel participanten, etc.) zou men juist kunnen kiezen om binnen het bereik van de Wft te opereren. De reden daarvoor kan zijn dat dan de AFM het prospectus moet goedkeuren, hetgeen bij kan dragen aan het vertrouwen in het windproject.
  • Voor de emissie en overdracht is geen notaris vereist.
Wetgeving Burgerlijk Wetboek, Wet op het financieel toezicht.