fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Voor zorgen en klachten tijdens de bouw of exploitatie is het raadzaam een klachtenloket in te richten zodat de omgeving van het windpark dit via een centraal punt kan melden. Aan te raden is dat eerst de gelegenheid aan de ontwikkelaar wordt gegeven om klachten op te pakken. Deze kunnen ingediend worden via een centraal aanspreekpunt (klachtenloket) bij de ontwikkelaar. Als dit onvoldoende naar wens behandeld wordt, kan het bevoegd gezag verwittigd worden. Als ook deze weg onvoldoende oplossingen biedt, wordt de weg naar een onafhankelijk klachtenloket gevolgd. Dit kan bijvoorbeeld bemand worden door een vertegenwoordiger van bevoegde gezagen, omwonenden, natuur- en milieu en onafhankelijke deskundigen. Gezamenlijk kunnen zij de ontwikkelaar aanspreken en/of juridische stappen ondernemen.
Aandachtspunten
  • Geef van te voren duidelijk aan wat het achterliggende proces van de klachtenafhandeling is.
  • Geef ook duidelijk aan wat verwacht kan worden (en vooral ook wat niet verwacht kan worden) van het indienen van een klacht.
  • Maak inzichtelijk welke partij de klachten behandeld en wat de reikwijdte van deze partij is.
  • Het klachtenloket is bedoeld voor de omgeving van het windpark.
  • Zorg ervoor dat iedereen een klacht in kan dienen door bijvoorbeeld een emailadres maar ook een telefoonnummer beschikbaar te maken
  • Zorg dat duidelijk gecommuniceerd wordt wat er met een klacht (of gegroepeerde klachten) gedaan is en wat eventuele vervolgacties zijn.
Wetgeving
Voorbeeld Westermeerwind: www.westermeerwind.nl/bouw-oud/klachten-over-bouwwerkzaamheden
Zie ook de NLVOW-gedragscode en de VEH-spelregels