fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Omwonenden kunnen mede lid worden van een coöperatie die het windpark zal exploiteren. Zij kunnen als lid recht hebben op bepaalde winstuitkeringen die gerelateerd zijn aan de financiële prestaties van het windpark. Daarmee dragen zij niet alleen de lasten maar ook bepaalde lusten. Daarnaast zijn aan een lidmaatschap zeggenschapsrechten verbonden.
Voorbereiding van een coöperatie vindt plaats in de vergunningverleningssfase. Uitwerking en daadwerkelijke uitgifte vindt plaats in een daarop volgende fase, meestal in de contracteringsfase.
Aandachtspunten
  • Alhoewel een lidmaatschap niet automatisch als een effect zal kwalificeren moet bij de juridische structurering wel naar de financiële toezichtsregels (Wft) worden gekeken om te voorkomen dat een prospectus moet worden opgesteld. Onder omstandigheden (grote emissie, veel participanten, etc.) kan men juist kiezen om binnen het bereik van de Wft te opereren. De reden daarvoor kan zijn dat de AFM het prospectus moet goedkeuren, hetgeen kan bijdragen aan het vertrouwen in het windproject.
  • De juridische structurering is (iets) complexer dan de oprichting van een BV (bijvoorbeeld wat betreft de mate van zeggenschap en de inkleding van de winstrechten). Bovendien bestaat bij de structurering van een coöperatie minder vrijheid dan bij een BV.
  • Bij de keuze voor een coöperatie (of een BV) dienen de fiscale aspecten (en voordelen) te worden meegenomen.
Wetgeving Burgerlijk Wetboek, Wet op het financieel toezicht.