fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Er kan behoefte bestaan om een participatieplan te formaliseren in contractuele verplichtingen van de ontwikkelaar (of zelfs de omgeving). Bijvoorbeeld omdat wordt ervaren dat de omgeving dan meer vertrouwen heeft in de uitvoering van een participatieplan. Een convenant of intentieovereenkomst kan bijdragen aan een constructieve opstelling van de stakeholders. In een convenant of intentieovereenkomst worden de verschillende posities en belangen van de verschillende stakeholders onderkend en worden (afdwingbare) afspraken gemaakt over de samenwerking en participatie.
Een convenant / intentieovereenkomst kan worden gezien als voorloper van de uitwerking van de financiële participatie (waaraan behoefte kan bestaan ingeval de gemeente de ontwikkelaar niet kan verplichten tot financiële participatie; zie richtsnoer 6). Als een convenant / intentieovereenkomst afdwingbare verplichtingen bevat, dan zijn dat meestal vooral inspanningsverplichtingen.
Aandachtspunten
  • Een convenant / intentieovereenkomst kan een basis vormen voor een constructieve opstelling van de verschillende stakeholders.
  • Het kan lastig zijn te bepalen tussen welke partijen overeenstemming moet worden bereikt, zeker als de omgeving niet goed is georganiseerd.
  • Soms is het handig / onvermijdelijk om aparte convenanten tussen verschillende stakeholders te sluiten
Wetgeving Titel 6.5 BW en Titel 3.2 BW