Beschrijving Door middel van een aandelenuitgifte aan omwonenden kunnen deze financieel participeren in de vennootschap (een BV) die het windpark zal exploiteren. Daarmee dragen zij niet alleen de lasten maar ook bepaalde lusten en hebben zij, afhankelijk van de rechten die aan de aandelen verbonden zijn, tevens een bepaalde zeggenschap.
Voorbereiding vindt plaats in de vergunningverlenings en/of contracteringsfase. Uitwerking en daadwerkelijke uitgifte vindt (meestal) plaats in de exploitatiefase. Indien externe (bank)financiering is vereist, nemen wij in deze Handleiding aan dat aandelenuitgifte in de exploitatiefase plaatsvindt.
Aandachtspunten
  • De financiële toezichtsregels moeten in acht worden genomen. Een uitgifte moet passen binnen de vrijstellingsregels van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’), om te voorkomen dat een prospectus dient te worden opgesteld. Echter, onder omstandigheden (grote emissie, veel participanten, etc.) kan men juist kiezen om binnen het bereik van de Wft te opereren. De reden daarvoor kan zijn dat de AFM het prospectus moet goedkeuren, hetgeen bijdraagt aan het vertrouwen in het windproject.
  • Een uitgezonderde of vrijgestelde emissie is vanuit de Wft bezien vrij eenvoudig te organiseren. Indien binnen het bereik van de Wft wordt geopereerd zijn meer kosten verbonden aan de aandelenuitgifte, in verband met het opstellen van het prospectus
  • Aandelen worden uitgegeven (en overgedragen) bij notariële akte. Overdracht (en emissie) bij notariële akte kan worden voorkomen door certificering van de aandelen via een stichting administratiekantoor. Certificaten hoeven namelijk niet bij notariële akte te worden geleverd, maar bij een gewone akte.
  • Onder omstandigheden is het verstandig om te kiezen voor aandelen met een lage nominale waarde, omdat dan gespreid uitgifte kan plaatsvinden.
  • Beoordeel moet worden welk orgaan binnen de BV bevoegd is tot uitgifte.
  • Een variant op een gewone BV met aandelen is een beleggingsinstelling. Bij een beleggingsinstelling is er geen zeggenschap voor de participanten, maar alleen een economische investering (belegging). Een beleggingsinstelling kan de vorm van een BV hebben, maar ook de vorm van een contractueel fonds. Ingeval van een contractueel fonds is geen notaris voor de emissie en overdracht nodig. Aandachtspunt bij een fonds zijn de regels voor beleggingsinstellingen, die geen uitzondering bieden in geval van particuliere beleggers. Daardoor moet een omvangrijk pakket aan regels worden nageleefd (vergunning of registratie bij AFM, prospectus, etc.).
Wetgeving Burgerlijk Wetboek, Wet op het financieel toezicht.