fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving De keuze van de ontwikkelaar kan consequenties hebben voor de manier waarop het latere windpark wordt geëxploiteerd. Bij de selectie van de ontwikkelaar of de aanbesteding van de locatie kan de lokale overheid voorwaarden stellen, bijvoorbeeld voorwaarden rondom financiële participatie. De selectie van de ontwikkelaar dient bij voorkeur openbaar te gebeuren om belangenverstrengeling te voorkomen.
Wat wordt aanbesteed?
  • In het geval van (mede) grondeigendom: het ontwikkel- en exploitatierecht van het windturbinepark (recht van opstal, erfdienstbaarheden als locatietoegang of recht van overzwaai)
  • Als de lokale overheid en de ontwikkelaar samen ontwikkelen: een ontwikkel- of samenwerkingsovereenkomst
Gunningscriteria (voorbeelden):
  • Kwaliteit/ervaring van de ontwikkelaar en het plan
  • Draagvlak voor het plan in de omgeving
  • Financieel bod (voor grond, exploitatierecht)
  • Invulling van de financiële participatie
De selectie van de ontwikkelaar en de aanbesteding ligt het meest voor de hand aan het einde van de beleidsvormingsfase, als de locatie gekozen is. Het kan ook in een latere projectfase, maar dan draagt de gemeente meer ontwikkelrisico.
Aandachtspunten
  • Zorg voor transparantie in het selectie/gunningsproces.
  • Kijk bij de gunning naar het trackrecord van ontwikkelaars op het gebied van participatie.
  • Onduidelijkheid over welke partij de afbreukrisico’s draagt (politiek, vernietiging vergunning door rechter), is onwenselijk en leidt in algemene zin tot een minder aantrekkelijk bod.
  • Let op de financiële risico’s voor de gemeente, met name als de gemeente gezamenlijk met de ontwikkelaar ontwikkelt.
Wetgeving Een rechttoe rechtaan grondverkoop is niet aanbestedingsplichtig en valt niet binnen de reikwijdte van de Aanbestedingswet 2012. Naarmate een grondtransactie meer lijkt op een (bouw)opdracht, bestaat eerder de kans dat de grondverkoop binnen het toepassingbereik van de Aanbestedingswet valt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake is als de gemeente (of provincie) een bouwplicht oplegt of heel precieze eisen stelt ten aanzien van de wijze van uitvoering.
Voorbeeld Nieuwegein: voor windpark het Klooster is een openbare aanbesteding georganiseerd waarbij een ontwikkelaar is geselecteerd op basis van een specifieke criteria (financieel, CO2-besparing, participatie).